ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи условия за доставка, разнос и монтаж

   1.1. Настоящите общи условия за доставка са изготвени от "ЗОНА ДОМ" ООД (наричано по-нататък ЗОНА ДОМ) на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон и се прилагат в съответствие с изискванията на чл. 298, ал. 2 и 3 от Търговския закон към всеки Договор за доставка между ЗОНА ДОМ и КУПУВАЧ.
   1.2. Когато не е предвидено друго в индивидуалните Договори за доставка на КУПУВАЧА, както и при непълнота на същите, се прилагат настоящите Общи условия.
   1.3. Срокът на доставка за стоки, които не са налични в мебелен център ZONA FOR HOME (наричана по-нататък ПОРЪЧКА) е до 45 (четиридест и пет) работни дни, считано от деня на подписване на настоящия договор. Срокът може да бъде удължен, когато забавянето на доставката се дължи на обстоятелства, които са извън контрола на ЗОНА ДОМ.

   1.4. Цените на посочените по-долу услуги не се включват в размера на продажната цена на стоките и са както следва:

      "ТРАНСПОРТ"   - доставката на мебелите се извършва в предварително уговорен ден и по обявена тарифа за гр. София. Транспортът извън гр. София до населено място в границите на Република България се заплаща 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) на километър, само в едната посока.
  Получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство. 

      "РАЗНАСЯНЕ"   - Получаването на стоката при платено разнасяне се извършва в помещението, за което е предназначена. Цената на услугата при стойност на покупката до 2000 (две хиляди) лева и при отсъствие на товарен асансьор в сградата е 2% от стойността на покупката за всяка кота на сградата, а при наличие на товарен асансьор в сградата - 2% от стойността на покупката, но не по-малко от 10 (десет) лева. При покупки над 2000 (две хиляди) лева цената на услугата 
при отсъствие на товарен асансьор в сградата е 1% от стойността на покупката за всяка кота на сградата, а при наличие на товарен асансьор в сградата - 1% от стойността на покупката, но не по-малко от 10 (десет) лева.
 ЗОНА ДОМ не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите и/или коридорите на жилището и/или сградата на КУПУВАЧА.

      "МОНТАЖ"   - за стандартна корпусна мебел за покупки над 1000 (хиляда) лева - 12% от базовата продажна стойност на изделията, които ще се монтират; За кухни и нестандартни поръчки на стойност над 1000 (хиляда) лева - 15% от базовата продажна стойност; За покупки на стойност до 500 (петстотин) лева се заплаща труд в размер на 100 (сто) лева; За покупки на стойност от 501 ( петстотин и един) до 1000 (хиляда) лева се заплаща труд в размер на 150 (сто и петдесет) лева. За готови кухненски комплекти - 150 (сто и петдесет) лева за комплект, без значение от цената.
   За монтаж на ел. уреди, мивки и батерии се заплаща сума, определена в тарифа на мабелен център ZONA FOR HOME, като свързването към ел. и ВиК мрежата не е задължение на ПРОДАВАЧА. Монтажната група работи по предварително утвърден график, съгласуван с КУПУВАЧА.


2. ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

   2.1. При отказ по вина на клиента от поръчани услуги - транспорт, разнасяне и/или монтаж, същият дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) лева.
   2.2. При неизпълнение на срока на доставка от страна на ПРОДАВАЧА, КУПУВАЧЪТ има право да получи неустойка в размер на 0,2% от стойността на авансово платената сума за всеки ден забава след изтичане на срока. Ако КУПУВАЧЪТ не получава стоката по негова вина, след изтичането на предвидения срок на доставка се начислява магазинаж за всеки ден просрочие в размер на 0,2% от стойността на закупената стока.
   2.3. Заплатената сума за услугите "Вземане на размери" и "Изработване на проект" не се връща при отказ на КУПУВАЧА от поръчката.

   2.4. Авансово платена сума не подлежи на връщане, ако КУПУВАЧЪТ се откаже от поръчката не по вина на ПРОДАВАЧА.

   2.5. За стока, непридружена от гаранционна карта, гаранцията се поема от ЗОНА ДОМ в рамките на законовия срок и започва да тече от деня на подписване на приемо - предавателен протокол. ЗОНА ДОМ не носи отговорност при изгубена гаранционна карта /договор за покупка/; при опит за ремонт от неоторизиран от ЗОНА ДОМ сервиз; както и при повреди, причинени от неправилна експлоатация.
   Гаранция за извършен монтаж на мебели се поема от ЗОНА ДОМ само, ако монтажът е извършен от негови представители. Ако недостатъците по монтажа са били известни на КУПУВАЧА при извършване на монтажа или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, то ЗОНА ДОМ не носи отговорност за тези недостатъци.

   2.6. След получаване на стоката КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ЗОНА ДОМ за скрити недостатъци (липси и механически увреждания), за които не е знаел или не е могъл да узнае при приемането ѝ и обикновения ѝ преглед, в сроковете на ЗЗП. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да иска ремонтирането или замяната ѝ (ако ползването в този ѝ вид е невъзможно), при условие, че е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. За тази цел КУПУВАЧЪТ е длъжен да запази оригиналната опаковка на повредената стока. Констатирането на тези недостатъци се извършва с двустранно подписан протокол за рекламация.

   2.7. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, КУПУВАЧЪТ има право да предяви рекламация в сроковете и по реда на Закона за защита на потребителите.